Obsah

Informace o zpracování osobních údajů v rámci soutěže „Život v době covidu“

Přihlášením snímků do soutěže dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů za dále uvedených podmínek.

 

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?            

město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČO: 00300870

Tel: +420 556 312 200
E-mail: mesto@vitkov.info

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údaje?         

Mgr. Jiří Jarema, MBA
e-mail: poverenec.vitkov@outlook.cz

 

Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?              

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • Vyhodnocení a vyhlášení výsledků (včetně jejich zveřejnění na webu a Facebooku města) fotografické soutěže „Život v době covidu“, do které jste se přihlásil(a) zasláním soutěžního snímku.

Právní základem je souhlas, který jste udělil(a) přihlášením se do soutěže.

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?            

 • Jméno a příjmení

 • E-mailová adresa (nebude zveřejněno)

 • Telefonní číslo (nebude zveřejněno)

 

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Osobní údaje budou předány:

 • V rozsahu jméno a příjmení a soutěžní fotografie budou zveřejněny na webu a Facebooku města.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?            

Osobní údaje budou Správcem uchovávány po dobu 3 měsíců od ukončení soutěže.

 

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

 1. Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to i částečně jen vůči jednomu z více účelů zpracování. Odvolání souhlasu můžete učinit e-mailovým oznámením na adresu soutěže fotosoutez@vitkov.eu

Po odvolání souhlasu přestane správce dále zpracovávat vaše osobní údaje. Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu však zůstává zachována.

 

 1. Právo požadovat přístup k osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s přiměřeným poplatkem.

 

 1. Právo požadovat opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

 

 1. Právo požadovat výmaz osobních údajů

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

 2. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, a shledáme, že již žádný veřejný zájem, který by toto zpracování opravňovaly, není, nebo

 3. ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 1. splnění naší právní povinnosti,

 2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo

 3. určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 

 1. Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, než bude zjištěno, jaké údaje jsou správné,

 2. Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme),

 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

 4. vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

 

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy či Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností údaje, které vedeme v listinné podobě.

 

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem rovněž není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: oficiální: posta@uoou.cz, telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444.

 

Ve Vítkově 23.03.2021