Obsah

Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově

 

Sídlo: Kulturní dům Vítkov, Dělnická 746, 749 01 Vítkov

Pronajímatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

I. Prostory kulturního domu

Prostory kulturního domu je možno pronajmout:

prostor

Účel

malý sál

a) předváděcí a prezentační akce

b) kulturní a společenské akce

c) školící a vzdělávací akce

d) soukromé akce – rodinné oslavy, svatby apod. (nebude vybíráno vstupné)

e) prodejní akce

f) schůzovní činnost

velký sál

a) předváděcí a prezentační akce

b) kulturní a společenské akce

c) školící a vzdělávací akce

d) soukromé akce – rodinné oslavy, svatby apod. (nebude vybíráno vstupné)

e) schůzovní činnost

jídelna

a) předváděcí a prezentační akce

b) kulturní a společenské akce

c) školící a vzdělávací akce

d) soukromé akce – rodinné oslavy, svatby apod. (nebude vybíráno vstupné)

e) prodejní akce

f) schůzovní činnost

vestibul

a) prodejní akce

b) předváděcí akce

balkon

pouze jako součást pronájmu velkého sálu v bodě a – c

jeviště

a) jako součást pronájmu velkého sálu

b) za účelem zkoušek uměleckých souborů nebo jednotlivců, škol apod.

učebna

 1.  výuka, kurzy, předváděcí akce, zkoušky uměleckých těles apod.
 2.  přednášky, besedy
 3.  schůzovní činnost – spolky, politické strany, hnutí a sdružení nezávislých  

     kandidátů

bar

a) součást pronájmu celého KD při pořádání společenských akcí

b) součást pronájmu jídelny

společenská místnost

a) rodinné oslavy

b) vzdělávací akce

c) předváděcí akce

d) schůzovní činnost

 

II. Ceník a úhrada ceny

Místnost

délka pronájmu

topná sezóna

1. 10. – 31. 5.

letní sezóny

malý sál

1 hod.

528 Kč

264 Kč

velký sál

1 hod.

792 Kč

436 Kč

jídelna

1 hod.

264 Kč

132 Kč

vestibul

1 hod.

396 Kč

285 Kč

balkon

1 hod.

132 Kč

106 Kč

jeviště

1 hod.

317 Kč

158 Kč

Učebna – II. NP

1 hod.

200 Kč

150 Kč

bar

1 akce

792 Kč

396 Kč

společenská místnost

(za malým sálem)

1 hod.

264 Kč

132 Kč (rodinné oslavy, schůzovní činnost)

132 Kč

66 Kč (rodinné oslavy, schůzovní činnost)

Učebna – suterén

1 hod.

30 Kč

30 Kč

 

Cena za pronájem je vč. 21% DPH.

V případě příznivého počasí, kdy nebude potřeba sál vytápět (teplota v sále min. 20° C), bude účtována cena za letní sezónu.

 

Cena při pořádání plesů, tanečních zábav a diskoték:

Cena za pronájem kulturního domu v rozsahu – jeviště, velký a malý sál, jídelna, bar, balkon, vestibul, šatna, WC – pro pořádání plesů, tanečních zábav a diskoték je 9.240 Kč (vč. DPH).

Cena zahrnuje:

 • přípravu sálu – stoly, židle, ubrusy,

 • zpřístupnění objektu hodinu před zahájením akce,

 • převzetí a uzamčení objektu po ukončení akce,

 • úklid prostor.

 

Úhrada ceny

Cena za pronájem bude uhrazena některým z níže uvedených způsobů nejpozději v den uzavření smlouvy:

 • do pokladny MěÚ;

 • pracovníku oddělení kultury, který smlouvu uzavírá;

 • na základě faktury se splatností 14 dnů ode dne doručení objednateli (objednávka v tomto případě musí obsahovat veškeré fakturační údaje);

 • převodem na účet města. 

V případě převodu na účet bude smlouva uzavřena až v okamžiku připsání částky na účet města.

 

III. Slevy

Stanovení 50% slevy z výše uvedeného ceníku pro akce (mimo taneční zábavy a diskotéky):

 • Kulturní a společenské akce pořádané vítkovskými školami a školskými zařízeními, které jsou přístupné vítkovské veřejnosti nebo žákům a studentům těchto škol.

 • Dvě kulturní nebo společenské akce pořádané zájmovými sdruženími a spolky fungujícími na území města, které jsou určeny pro vítkovskou veřejnost za jeden kalendářní rok.

 • Dvě schůze nebo setkání registrovaných spolků nebo občanských sdružení vyvíjejících činnost na území města v rozsahu 5 hodin za jeden kalendářní rok. Tato úleva se nevztahuje na politické strany a kluby a prostory učebny v suterénu.

 • Zkoušky uměleckých souborů (pěvecký sbor, divadelní soubor, hudební tělesa apod.). Nevztahuje se na prostor učebny v suterénu.

 

Osvobození od úhrady ceny za pronájem

 • Vítkovským školám za účelem zahájení a ukončení školního roku.

 • Vítkovským školám a SVČ Vítkov za účelem uspořádání zkoušek na vystoupení v rozsahu 10 hodin za jeden kalendářní rok.

 • Pořadatelům akcí v rozsahu max. 4 hodin na přípravu a ukončení akce:

 • Před zahájením akce: příprava účinkujících, zvukové zkoušky, výzdoba sálu, příprava zboží apod.

 • Po ukončení akce: úklid, odvoz kulis a materiálu potřebného k vystoupení, ozvučení, úklid výzdoby, vyklizení prostor apod.

 

IV. Objednávky a rezervace prostor

Prostory kulturního domu si lze pronajmout pouze na základě písemně objednávky doručené na Městský úřad ve Vítkově:

 • poštovní nebo kurýrní službou,

 • osobně na podatelnu MěÚ Vítkov,

 • e-mailem.

 

Adresy pro doručení:

Městský úřad Vítkov

oddělení kultury

náměstí Jana Zajíce 7

749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Pro urychlení komunikace doporučujeme objednávku v „předmětu“ označit textem „Objednávka prostor KD“.

 

V. Ostatní podmínky

 1. Mimo rodinné oslavy nebudou prostory kulturního domu pronajímány soukromým osobám.

 2. V případech, které nejsou jednoznačně uvedeny v těchto pravidlech, rozhodne starosta města po dohodě s vedoucí oddělení kultury.

 3. O pronájmu prostor rozhodují pracovníci oprávněni k uzavírání a podepisování smluv.

 4. Prostory budou pronajaty jen na základě řádně uzavřené smlouvy.

 5. Akce budou pořádané ve dnech neděle – čtvrtek budou ukončeny nejpozději ve 22.00 hod.  a pátek – sobota nejpozději ve 03.00 hod.

 6. Cena za pronájem prostor bude uhrazena vždy při podpisu smlouvy.

 7. V případě platby za pronájem formou faktury (bezhotovostní převod na účet) je stanovena lhůta splatnosti do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě, že částka nebude v této době uhrazena, činí smluvní pokuta z prodlení 0,5% za každý započatý den prodlení.

 8. Zařízení jeviště smí obsluhovat pouze zodpovědné osoby (vyškolené).

 9. V celém objektu kulturního domu platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a používání zábavné pyrotechniky.

 10. Tato pravidla ruší Pravidla pro pronájem kulturního domu ve Vítkově č. 15/2013.

 

Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Vítkova číslo 285/10 dne 7. dubna 2015 a nabývají účinnosti dnem 1. května 2015.

 

Ve Vítkově dne 20. dubna 2015

 

Ing. Pavel Smolka, v.r.

    starosta města