Obsah

Pravidla pro udílení Ceny Jana Zajíce

 

I. Územní vymezení

 

Osoba navržená na ocenění musí mít trvalé bydliště nebo musí studovat v některé z těchto obcí:

Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Březová, Nové Lublice, Radkov, Čermná ve Slezsku, Staré Těchanovice, Kružberk, Svatoňovice, Moravice, Větřkovice, Melč včetně jejich místní částí.

 

II. Podání návrhu

 

Návrhy na udělení Ceny Jana Zajíce mohou být podány:

 • soukromými osobami;

 • městy a obcemi;

 • školami všech stupňů a zaměření; 

 • organizacemi, podniky a institucemi;

 • spolky, občanskými sdružení, nadacemi;

 • církvemi;

 • ostatními subjekty.

 

III. Věkové kategorie

 

Cena bude udělována ve dvou věkových kategoriích:

 1.  I. kategorie – žáci do 15 let
 2. II. kategorie – žáci od 16 do 20 let

O zařazení do kategorie rozhoduje věk, kterého nominovaný dosáhl v roce, za který byl na ocenění nominován.

 

IV. Podmínky udělení ocenění

 

Cena může být udělena za:

 • hrdinský čin;  

 • záchranu lidského života;

 • charitativní činnost;

 • mimořádné studijní či pracovní výsledky;

 • vítězství a úspěchy v olympiádách a soutěžích všech druhů, forem a stupňů;

 • publikační a uměleckou činnost.

 

 

V. Podání návrhu na ocenění

 

Návrh na ocenění musí obsahovat:

a) Nominovaná osoba

 • jméno a příjmení;

 • trvalé bydliště (obec, ulice, číslo, PSČ)

 • datum narození;

 • zdůvodnění návrhu (stručný popis aktivit, činů, zásluh apod., za které má být navrhovaný oceněn CJZ);

 • kopie dokládající zdůvodnění návrhu (diplomy, poděkování, fotografie trofejí apod.);   

 • čestné prohlášení nebo potvrzení o studiu.

 

b) Navrhovatel

 • jméno a příjmení;

 • kontaktní adresa;

 • telefon;

 • e-mail (není podmínkou);

 • prohlášení, že všechny informace uvedené v návrhu jsou pravdivé (např. Prohlašuji, že všechny informace uvedené v návrhu na ocenění – jméno a příjmení nominovaného – jsou pravdivé.);

 • datum a podpis.

 

Termín pro podání návrhu: do 5. ledna kalendářního roku

 

VI. Ostatní

 

 • Navrhovatel může podat více návrhů na ocenění.

 • Navrhovatel nemůže být členem komise, která bude o návrhu rozhodovat. 

 • Navrhovatel může být vyzván starostou města Vítkova k doplnění informací.

 • Navrhovatel doručí návrh osobně na podatelnu Městského úřadu ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7 (přízemí budovy) nebo na adresu Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 

 

VII. Ceny pro oceněné

 • Putovní Cena Jana Zajíce.

 • Finanční dar města Vítkova, jehož výše je každoročně schvalována Radou města Vítkova.

 • Věcné dary schválené radou města.

 

 

VIII. Posuzování návrhů

 

Návrhy posuzuje nezávislá komise jmenována Radou města Vítkova, která si může přizvat navrhovatele k osobnímu pohovoru a doplnění informací.

Návrh na ocenění předkládá Radě města Vítkova ke konečnému schválení.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

Pravidla byla schválena usnesením rady města č. 181/6 dne 29. 1. 2019 a ruší a nahrazují „Pravidla pro udílení Ceny Jana Zajíce“ č. 2/2017 ze dne 1. dubna 2017.

 

Pravidla nabývají účinnosti dne 1. března 2019.

 

Ve Vítkově dne 11. 2. 2019

 

Ing. Pavel Smolka

starosta města