Obsah

Pravidla pro udílení Ceny Jana Zajíce a zvláštní ceny města Vítkova Nejlepší tým roku

 

Tato pravidla slouží pro každoroční oceňování úspěšných dětí a mladých lidí Vítkovska Cenou Jana Zajíce a ocenění nejúspěšnějších dětských a studentských amatérských týmů/kolektivů zvláštní cenou „Nejlepší tým roku“ v rámci „Udílení Ceny Jana Zajíce“ v měsíci únoru každého roku.

 

 1. Cena Jana Zajíce

 

I. Územní vymezení

Osoba navržená na ocenění musí mít trvalé bydliště nebo musí studovat v některé z těchto obcí vč. jejich místní částí: Vítkov, Březová, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Kružberk, Melč, Moravice, Nové Lublice, Radkov, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Větřkovice.

 

II. Podání návrhu

Návrhy na udělení Ceny Jana Zajíce mohou být podány právnickou osobou nebo fyzickou osobou starší18ti let.

 

III. Věkové kategorie

Cena bude udělována ve dvou věkových kategoriích:

 I. kategorie – do 15 let

II. kategorie – od 16 do 26 let

O zařazení do kategorie rozhoduje věk, kterého nominovaný dosáhl v roce, za který byl na ocenění nominován.

 

IV. Podmínky udělení ocenění

Cena může být udělena za:

 • hrdinský čin,  

 • záchranu lidského života,

 • charitativní činnost,

 • vítězství a úspěchy v olympiádách a soutěžích všech druhů, forem a stupňů,

 • publikační a uměleckou činnost,

které nominovaný dosáhl v individuálních disciplínách a v kalendářním roce předcházejícím roku, ve kterém bude cena předána.

  

V. Podání návrhu na ocenění

Návrh na ocenění musí obsahovat:

 1. Nominovaná osoba

 • jméno a příjmení;

 • trvalé bydliště (obec, ulice, číslo, PSČ)

 • datum narození;

 • zdůvodnění návrhu (stručný popis aktivit, činů, zásluh apod., za které má být navrhovaný oceněn CJZ);

 • kopie dokládající zdůvodnění návrhu (diplomy, poděkování, fotografie trofejí apod.);   

 • čestné prohlášení nebo potvrzení o studiu.

 

 1. Navrhovatel

 • jméno a příjmení;

 • kontaktní adresa;

 • telefon;

 • e-mail (není podmínkou);

 • čestné prohlášení o pravdivosti uvedených údajů;

 • datum a podpis.

 

Termín pro podání návrhu: Nejpozději do 10. ledna roku následujícího po roce, kdy nominovaný dosáhl úspěchu.

 

VI. Ostatní

 • Navrhovatel může podat více návrhů na ocenění.

 • Navrhovatel nemůže být členem komise, která bude návrhy posuzovat a předkládat radě města ke schválení. 

 • Navrhovatel může být vyzván k doplnění informací.

 • Navrhovatel doručí návrh/nominaci některým z níže uvedených způsobů:

  • Datovou schránkou 3seb39i.

  • E-mailem na adresu podatelna@vitkov.info.

  • Osobně na podatelnu Městského úřadu ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 

  • Prostřednictvím doručovací služby na adresu Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 

Navrhovatel musí nominovaného, u osob mladších 18let zákonného zástupce, seznámit s návrhem na nominaci a ten s ní musí souhlasit.

 

VII. Cena Jana Zajíce

Cena Jana Zajíce je tvořena:

 • Putovní Cenou Jana Zajíce, kterou má oceněný v držení max. do 31. ledna roku následujícího po roce předání. Po uplynutí této lhůty ji vrací zpět městu Vítkov.

 • Finančním darem města Vítkova ve výši 10.000 Kč.

 

VIII. Posuzování návrhů

Návrhy posuzuje nezávislá 5členná komise, jmenovaná Radou města Vítkova.

Návrh na ocenění předkládá komise prostřednictví oddělení vnějších vztahů a propagace Radě města Vítkova ke konečnému schválení.

 

 

 1. Zvláštní cena města Vítkova „Nejlepší tým roku“

 

I. Územní vymezení

Tým navržený na ocenění musí být složený:

 1. ze žáků škol všech stupňů v území ORP Vítkov; 

 2. z členů zájmových sdružení, spolků, dobrovolnických organizací apod. se sídlem na území ORP Vítkov;

 3. z osob majících trvalý pobyt v území ORP Vítkov;

 4. nebo kombinací bodu a-c.

 

II. Podání návrhu

Návrhy na udělení ceny „Nejlepší tým roku“ mohou být podány právnickou osobou nebo fyzickou osobou starší18ti let.

 

III. Podání návrhu na ocenění

Návrh na ocenění musí obsahovat:

 1. Nominovaný tým

 • oficiální název týmu, pokud existuje;

 • jména a příjmení, trvalá bydliště (obec, ulice, číslo, PSČ) a data narození všech členů, kteří se na dosažení úspěchu podíleli (vč. náhradníků, kteří se na soutěž připravovali společně s úspěšným týmem);

 • nejstarší člen/členové týmu nepřekročí věk 26ti let v roce, za který je nominace předkládaná;

 • zdůvodnění návrhu (stručný popis aktivit, činů, zásluh apod., za které by měl být navrhovaný tým oceněn);

 • kopie dokládající zdůvodnění návrhu (diplomy, poděkování, fotografie trofejí apod.).   

 

 1. Navrhovatel

 • jméno a příjmení;

 • kontaktní adresa;

 • telefon;

 • e-mail (není podmínkou);

 • čestné prohlášení o pravdivosti uvedených údajů.

 • datum a podpis.

 

Termín pro podání návrhu: do 10. ledna roku následujícího po roce, ve kterém nominovaný tým dosáhl úspěchu.

 

V. Ostatní

 • Navrhovatel může podat více návrhů na ocenění.

 • Navrhovatel nemůže být členem komise, která bude o návrhu rozhodovat. 

 • Navrhovatel může být vyzván k doplnění informací.

 • Navrhovatel doručí návrh/nominaci některým z níže uvedených způsobů:

  • Datovou schránkou 3seb39i.

  • E-mailem na adresu podatelna@vitkov.info.

  • Osobně na podatelnu Městského úřadu ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 

  • Prostřednictvím doručovací služby na adresu Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 

Navrhovatel musí všechny členy týmu, u osob mladších 18let zákonné zástupce, seznámit s návrhem na nominaci a ti s ní musí souhlasit.

 

VI. Cena pro oceněný tým

Cena města Vítkova pro nejlepší tým roku je tvořena:

 • poděkováním starosty města za reprezentaci města pro každého člena týmu vč. trenéra/ů;

 • finančním darem pro tým ve výši 20.000 Kč.

 

VII. Posuzování návrhů

Návrhy posuzuje nezávislá 5členná komise, jmenovaná Radou města Vítkova.

Návrh na ocenění předkládá komise prostřednictví oddělení vnějších vztahů a propagace Radě města Vítkova ke konečnému schválení.

 

Přechodné ustanovení

Do Pravidel pro udílení Ceny Jana Zajíce a zvláštní ceny města Vítkova Nejlepší tým roku budou zařazeny i nominace podané v době od 1. ledna do 11. prosince 2023 včetně.

 

Závěrečná ustanovení

Pravidla byla schválena usnesením rady města č. 819/20 ze dne 7. prosince 2023 a ruší „Pravidla pro udílení Ceny Jana Zajíce“ ze dne 1. března 2019.

 

Pravidla nabývají účinnosti 12. 12. 2023.

 

Ve Vítkově dne 11. prosince 2023

 

 

Mgr. Jakub Cihlář v.r.

starosta města