Obsah

Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově

 

Sídlo: Kulturní dům Vítkov, Dělnická 746, 749 01 Vítkov

Pronajímatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870

 

I. Prostory kulturního domu

 

Prostory kulturního domu je možno pronajmout:

Místnost

Účel

malý sál

a) předváděcí a prezentační akce

b) kulturní a společenské akce

c) školící a vzdělávací akce

d) soukromé akce – rodinné oslavy, svatby apod. (na akci nebude vybíráno vstupné)

e) prodejní akce

f) schůzovní činnost

velký sál

a) předváděcí a prezentační akce

b) kulturní a společenské akce

c) školící a vzdělávací akce

d) soukromé akce – rodinné oslavy, svatby apod. (na akci nebude vybíráno vstupné)

e) schůzovní činnost

předsálí

a) předváděcí a prezentační akce

b) kulturní a společenské akce

c) školící a vzdělávací akce

d) soukromé akce – rodinné oslavy, svatby apod. (na akci nebude vybíráno vstupné)

e) prodejní akce

f) schůzovní činnost

vestibul

a) prodejní akce

b) předváděcí akce

balkon

Pouze jako součást pronájmu velkého sálu v bodě a – c.

jeviště

a) jako součást pronájmu velkého sálu

b) za účelem zkoušek uměleckých souborů nebo jednotlivců, škol apod.

učebna

 

 

 

učebna – II. NP

 

 1.  kurzy – dlouhodobé i krátkodobé, předváděcí akce, zkoušky uměleckých těles
 2.  pohybové aktivity a cvičení bez nároku na cvič. nářadí
 3.  přednášky, besedy, vzdělávací akce
 4.  schůzovní činnost – spolky, politické strany, hnutí a sdružení nezávislých  

     kandidátů

a) kurzy – dlouhodobé i krátkodobé

b) přednášky, besedy, vzdělávací akce

bar

a) součást pronájmu celého KD při pořádání společenských akcí

b) součást pronájmu předsálí (nelze pronajmout samostatně)

společenská místnost

a) rodinné oslavy

b) vzdělávací akce

c) předváděcí akce

d) schůzovní činnost

O jiném účelu využití prostor kulturního domu, než je uveden v čl. I, rozhodne na základě písemné žádosti žadatele rada města.

 

II. Ceník a úhrada ceny

 

Místnost

délka pronájmu

1. 10. – 30. 4.

1. 5. – 30. 9.

Malý sál (bez vestibulu)

1 hod.

528 Kč

264 Kč

Malý sál vč. vestibulu, šatny a WC

1 hod.

605 Kč

303 Kč

Velký sál 

1 hod.

792 Kč

436 Kč

Velký sál vč. předsálí, vestibulu, jeviště

1 hod.

847 Kč

484 Kč

Velký sál vč. předsálí, vestibulu, jeviště, ozvučovací techniky (bez zvukaře)

1 hod.

968 Kč

556 Kč

Předsálí vč. baru

1 hod.

264 Kč

132 Kč

Vestibul (součástí vestibulu je šatna a WC)

1 hod.

396 Kč

285 Kč

Balkon

1 hod.

132 Kč

106 Kč

Jeviště vč. hereckých šaten

1 hod.

317 Kč

158 Kč

Učebna – II. NP

1 hod.

100 Kč

50 Kč

Společenská místnost vč. WC u hereckých šaten

1 hod.

264 Kč

132 Kč

Učebna – suterén

1 hod.

100 Kč

50 Kč

Cena za pronájem je vč. 21 % DPH.

 

Úhrada ceny

Cena za pronájem bude uhrazena některým z níže uvedených způsobů

 • V hotovosti do pokladny MěÚ nebo pracovníkům oddělení kultury.

 • Převodem na účet na základě faktury se splatností 14 dnů.

 

III. Slevy

 

Pronájem prostor za účelem pořádání plesů, tanečních zábav a diskoték

Cena za pronájem kulturního domu v rozsahu – jeviště, velký a malý sál, předsálí, balkon, vestibul pro pořádání plesů, tanečních zábav a diskoték činí 4.000 Kč vč. DPH během celého roku.

Cena zahrnuje:

 • přípravu sálu – stoly, židle, ubrusy,

 • převzetí a uzamčení objektu po ukončení akce,

 • úklid prostor.

 

Stanovení 50% slevy z výše uvedeného ceníku pro akce (mimo taneční zábavy a diskotéky):

 • Kulturní a společenské akce pořádané vítkovskými školami a školskými zařízeními, které jsou přístupné vítkovské veřejnosti nebo žákům a studentům těchto škol.

 • Dvě kulturní nebo společenské akce pořádané zájmovými sdruženími a spolky fungujícími na území města, které jsou určeny pro vítkovskou veřejnost za jeden kalendářní rok.

 • Dvě schůze nebo setkání registrovaných spolků nebo občanských sdružení vyvíjejících činnost na území města v rozsahu 5 hodin za jeden kalendářní rok. Tato úleva se nevztahuje na politické strany a kluby a prostory učebny v suterénu.

 • Zkoušky uměleckých souborů (pěvecký sbor, divadelní soubor, hudební tělesa apod.). Nevztahuje se na prostor učebny v suterénu.

 

Osvobození od úhrady ceny za pronájem

 • Vítkovským školám za účelem zahájení a ukončení školního roku.

 • Vítkovským školám a SVČ Vítkov za účelem uspořádání zkoušek na vystoupení v rozsahu 20 hodin za jeden kalendářní rok.

Pořadatelům akcí v rozsahu max. 10 hodin na přípravu a ukončení akce (příprava účinkujících, zvukové zkoušky, výzdoba sálu, příprava zboží, závěrečný úklid, vyklizení prostor apod.).

Pořadatel si rozvržení těchto hodin určí při uzavírání smlouvy.

 • Charitativní a sbírkové akce po předchozím posouzením radou města.

Radě města bude předložena min. 30 dnů před realizací akce žádost obsahující:

 • Základní informace o akci (název, termín, čas, informace o pořadateli).

 • Podrobný záměr pořadatele (program, rozpočet a finanční zajištění akce).

 • Naložení s výtěžkem akce. V případě sbírky souhlas s pořádáním sbírky.

 

 

IV. Objednávky a rezervace prostor

 

Prostory kulturního domu si lze pronajmout pouze na základě písemně objednávky doručené na Městský úřad ve Vítkově:

 • poštovní nebo kurýrní službou,

 • osobně na podatelnu MěÚ Vítkov,

 • elektronicky.

 

Adresy pro doručení:

Městský úřad Vítkov

oddělení kultury

náměstí Jana Zajíce 7

749 01 Vítkov

 

E-mail: podatelna@vitkov.info

Telefon pro případné dotazy a předběžné rezervace: 556 312 254, 556 312 200

Pro urychlení komunikace doporučujeme objednávku v „předmětu“ označit textem „Objednávka prostor KD“.

 

V. Ostatní podmínky

 

 1. Mimo rodinné oslavy nebudou prostory kulturního domu pronajímány soukromým osobám. Pořadatelé kulturních a společenských akcí doloží:

 • oprávnění k pořádání kulturních a společenských akcí (živnostenský list),

 • zapsané umělecké spolky IČO,

 • umělci a umělecké soubory bez registrace čestné prohlášení. 

 1. V případech, které nejsou jednoznačně uvedeny v těchto pravidlech, rozhodne Rada města Vítkova.

 2. Prostory budou pronajaty jen na základě řádně uzavřené smlouvy.

 3. Akce pořádané pro veřejnost v období od 1. 1. do 30. 4. kalendářního roku ve dnech neděle–čtvrtek budou ukončeny nejpozději ve 22.00 hod. a pátek–sobota nejpozději ve 03.00 hod.

Akce pořádané pro veřejnost v období od 1. 5. do 31. 12. kalendářního roku ve dnech neděle–čtvrtek budou ukončeny nejpozději ve 22.00 hod. a pátek–sobota nejpozději ve 24.00 hod.

Soukromé akce pořádané ve dnech neděle–čtvrtek budou ukončeny nejpozději ve 22.00 hod. a pátek–sobota nejpozději ve 24.00 hod.

 1. V případě platby za pronájem formou faktury (bezhotovostní převod na účet) je stanovena lhůta splatnosti do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě, že částka nebude v této době uhrazena, činí smluvní pokuta z prodlení 0,5 % za každý započatý den prodlení.

 2. Zařízení jeviště smí obsluhovat pouze zodpovědné osoby (vyškolené). Nutno dohodnout při uzavírání smlouvy, aby tato osoba byla v požadovaných časech na místě přítomna.

 3. V celém objektu kulturního domu platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a používání zábavní pyrotechniky.

 4. Pořadatel zajistí, aby se účastníci akce po 22. hodině nezdržovali ve venkovních prostorách déle než po dobu nezbytně nutnou, nevytvářeli zde hloučky a neobtěžovali hlukem okolí.

 5. Poškození stavby, vybavení, mobiliáře apod. bude důvodem k neuzavření další nájemní smlouvy.

 6. Nadměrné znečištění prostor bude důvodem k neuzavření další nájemní smlouvy.

 7. Stížnosti na rušení nočního klidu, nadměrný hluk, ústní a fyzické potyčky návštěvníků akce, během kterých bude zasahovat policie, budou důvodem k neuzavření další nájemní smlouvy.

 8. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli vstup do pronajatých prostor na vyzvání kdykoli během doby pronájmu. 

 9. Tato pravidla ruší Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově č. 11/2019.

 

Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Vítkova č. 1262/36 dne 4. srpna 2020 a nabývají účinnosti dnem schválení.

 

Ing. Pavel Smolka

    starosta města