Obsah

Akční plán zlepšování na rok 2018

Typ: Zdravé město
Akční plán zlepšování na rok 2018 1 projektu Zdravé město a místní Agendy 21 ve Vítkově

1. Naplnění kritérií MA21 a audity udržitelného rozvoje

Termín: rok 2018 - průběžně (audit 03/2018)

Zodpovědnost:

 • politik ZM

 • koordinátor ZM

 • tajemník MěÚ

 • vedoucí odborů

 • vedení města (zastupitelstvo města)

 

Akce

Město Vítkov je členem NSZM a MA21 od roku 2015.

Je potřeba postupně začínat naplňovat a zdokonalovat kroky vedoucí k získání a upevnění zkušeností tak, aby v roce 2018 mohlo město usilovat o posun do kategorie C.

Vyhotovení auditu udržitelného rozvoje - téma Zdraví.

Indikátor

 • Schválení plánu zlepšování na rok 2018.

 • Splnění kritérií MA21.

 • Vyhotovení auditu udržitelného rozvoje - Zdraví.

 

2. Prezentace činností a výstupů MA21

Termín: rok 2018 - průběžně

Zodpovědnost:

 • politik ZM

 • koordinátor ZM

 • tajemník MěÚ

Spolupráce:

 • komise pro MA21 a aktivity ZM

 • partnerské organizace (ZŠ, MŠ, NNO, podnikatelské subjekty)

 • média

Akce

 • Intenzivně pracovat a navenek propagovat veškeré aktivity. Do spolupráce zahrnovat širší okruh obyvatelstva.
 • K propagaci využít především Vítkovský zpravodaj, webové stránky, facebook města, městský a mobilní rozhlas.
 • Ke každé akci vytvořit tiskovou zprávu.
 • Z akcí pořizovat foto nebo video dokumentaci - zveřejňovat na internetu
 • Pravidelně aktualizovat informace na webu města, odkaz Zdravé město.
 • Min. 4x ročně svolat komisi pro MA21 a aktivity ZM. Zápis zveřejnit na webu města.
 • Používat logo NSZM logo „Zdravé město Vítkov“ jako známku kvality života v našem městě. 
 • Zveřejňování příkladů „Dobré praxe“ prostřednictvím webu NSZM.

 

Indikátory

 • Webové stránky města s odkazem přímo z hlavní stránky na Zdravé město a MA21.
 • Na webu zveřejňovat tiskové zprávy, foto a video dokumentaci k pro regionální a celorepubliková média.
 • Počet tiskových zpráv (vč. fotodokumentace).

 

3. Spolupráce veřerjné správy, podnikatelského a občanského sektoru

Termín: rok 2018 - průběžně

Zodpovědnost:

 • politik ZM

 • koordinátor ZM

 • komise pro MA21 a aktivity ZM

Spolupráce:

 • partnerské organizace (ZŠ, MŠ, TS)

 • spolky, zájmová sdružení, osadní výbory

 • podnikatelé, živnostníci, firmy a organizace

Akce

 • Příprava a realizace akce Za plotem.

 • Příprava realizace projektu 60+ (projekt určen pro cílovou skupinu seniorů se zaměřením na bezpečnost)

Indikátory

 • Počet zapojených subjektů (min. vždy 1 za každý sektor).

 • Počet realizovaných akcí.

 

4. Informace, vzdělávání a osvěta k udržitelknbému rozvoji a MA21

Osvětové kampaně:

 

a) Den zdraví

Termín: duben 2018

Zodpovědnost: koordinátor ZM

Spolupráce: složky IZS, odborníci na vyhlášené téma, World Health Organization Praha, neziskové organizace, podnikatelský sektor

 

b) Ukliďme Česko

Termín: duben 2018

Zodpovědnost: koordinátor ZM

Spolupráce: Ekosmák Brno, Český svaz ochránců přírody Praha, neziskové organizace, osadní výbory, školy, TS Vítkov (příspěvková organizace), podnikatelský sektor


c) Evropský týden udržitelného rozvoje

Termín: květen/červen 2018

Zodpovědnost: koordinátor ZM

Spolupráce: neziskové organizace, TS Vítkov, odborníci/lektoři, školy

 

d) Evropský týden mobility

Termín: září 2018

Zodpovědnost: koordinátor ZM

Spolupráce: neziskové organizace, školy, podnikatelský sektor

Městská policie - připravit společně uzavření 1 ulice pro pořádání části programu

 

Vzdělávací a osvětové akce

a) Přednáška - Udržitelný rozvoj

Termín: září 2018

Zodpovědnost: koordinátor ZM

Spolupráce: neziskové organizace, školy, podnikatelský sektor

Indikátor

 • Počet realizovaných kampaní.
 • Počet subjektů/partnerů zapojených do kampaně. 
 • Počet tiskových zpráv.

 

5. Aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování (kulaté stoly, veřejná projednání)

Termín: rok 2018 - průběžně

Zodpovědnost:

 • koordinátor ZM

 • tajemnice MěÚ

Spolupráce:

 • školy, podnikatelé, neziskové organizace

 • technické služby

 • politik ZM

 • vedení úřadu (ved. příslušných odborů),

 • nezávislí odborníci (podle oblastí)

Akce

Zrealizovat min. 2 kulaté stoly nebo veřejná projednání, které budou zaměřeny na témata:

 • Řešení problematiky třídění odpadů ve městě.

 • Školní fórum.

 • Příprava města na stárnutí populace.

 • Příprava Strategického plánu města na období 2019 - 2023

Indikátor

 • Počet realizovaných akcí.

 • Zveřejnění výstupů z jednotlivých kulatých stolů prostřednictvím VZ a webu Zdravého města.

 

6. Fórum ZM

Termín: duben 2018

Zodpovědnost: koordinátor ZM, politik ZM

Spolupráce: vedení úřadu (ved. příslušných odborů), členové zastupitelstva města

Akce

Zrealizovat Fórum ZM (zhodnocení výstupů fóra 2017, 10 priorit, které by se ve městě vyřešit v roce 2018/2019).

Indikátor

 • Stanovení 10 P (10 priorit města).

 • Počet osob - účastníků Fóra ZM (min. 50).

 • Zveřejnění výstupů prostřednictvím VZ a webu Zdravého města.

 

7. Správa věcí veřejných

Termín: do 30. 9. 2018

Zodpovědnost: koordinátor ZM, tajemník MěÚ, vedoucí odborů, politik ZM

Spolupráce: ředitelé příspěvkových organizací, veřejnost, osadní výbory, neziskové organizace, komerční sektor, odborná veřejnost.

Akce

a) Zpracování strategického plánu města na období 2019 - 2023. 

b) Zpracování koncepce přípravy města na stárnutí populace na Vítkovsku (ORP).

c) Zpracování plánu zdraví města.

Indikátor

a) Vytvoření dokumentů.

 

8. Odpadové hospodářství - udržitelná spotřeba

Termín: rok 2018 - průběžně

Zodpovědnost: koordinátor ZM

Spolupráce: ředitel TS Vítkov, příspěvková organizace, veřejnost, osadní výbory, neziskové organizace, komerční sektor.

Akce

a) Třídění odpadu ve městě.

b) Likvidace odpadu.

c) Využití materiálu z kompostárny.

Indikátor

 • Kulatý stůl. Vyjednávání s veřejností o třídění odpadů (kontejnery, druhy odpadů...). 

 • Informace prostřednictvím Vítkovského zpravodaje a webu města a TS Vítkov.

 

9. Globální odpovědnost

Termín: rok 2018 - průběžně

Zodpovědnost: koordinátor ZM

Spolupráce: vedení města, vedoucí odborů, neziskový sektor, komerční sektor, příspěvkové organizace města

Akce

a) Podpora města v oblasti etického obchodu v rámci občerstvení - nákup fair tradové kávy z místní pražírny.

b) Osvětová činnost v oblasti fair trade.

c) Zahájit kroky pro získání značky „Faitradové město“.

d) Podpora zemí postižených chudobou.

e) Humanitární pomoc.

f) Spolupráce s neziskovými organizacemi.

Indikátor

a) Nákup občerstvení pro sekretariát města od prodejců fair tradových potravin.

b) Uspořádání fair tradové snídaně.

c) Zařazení aktivit uvedených v indikátorech, informace na webu města a ve Vítkovském zpravodaji.

d) Zapojování města do veřejných sbírek (Kola pro Afriku, Čtverce pro Afriku...).

e) Zapracování částky do rozpočtu města na rok 2018 na projekty humanitární pomoci.

f) Navázání spolupráce (např. Středisko ekologické výchovy).

g) Výpočet CO2 (uhlíkové stopy) pro úřad/město.

 

10. Harmonogram dalších aktivit

Termín: rok 2018 - průběžně

Zodpovědnost: koordinátor ZM, oddělení kultury, tajemník MěÚ

Spolupráce: odbory MěÚ

Akce

a) Cena Jana Zajíce - oceňování nejlepších žáků Vítkovska (vzdělávání, kultura)

b) Vítkovská padesátka (zdraví obyvatel).

c) V24 - vytrvalostní pochod (zdraví obyvatel).

d) Den seniorů (sociální prostředí).

e) Memoriál Jana Zajíce (zdraví obyvatel).

f) Dílna tradičních řemesel - Velikonoce (kultura a místní tradice).

g) Dílna tradičních řemesel - Vánoce (kultura a místní tradice).

h) Rozsvícení vánočního stromu (kultura a místní tradice).

i) Vánoční jarmark - tradiční řemesla, místní nebo regionální výrobky (kultura a místní tradice).

j) Celoročně - soubor přednášek, besed a výstav (vzdělávání).

Indikátor

 • Informace na webu města, případně střípek dobré praxe.

 

 

11. Finanční podpora aktivit MA21

Termín: rok 2018 

Zodpovědnost: koordinátor ZM tajemnice MěÚ

Spolupráce: MěÚ - finanční odbor, právník

Akce

a) Rozpočtovat a sledovat na zvláštní ORG financí na podporu MA21.

b) Uplatnění participativního rozpočtu.

c) Vytvoření pravidel pro užívání participativního rozpočtu.

Indikátor

 • Výše částky partie, rozpočtu.

 • Pravidla pro užívání partie, rozpočtu.

 

12. Vzdělávání 

a) Certifikované školení koordinátora

Termín: do 31. 12. 2018 (dle vypsaných termínů)

Zodpovědnost: koordinátor ZM, tajemník MěÚ, politik ZM a MA21

Akce: účast na školách NSZM a dalších školeních

Indikátor: Počet absolvovaných školení.

 

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vítkova číslo 1222/25 ze dne 25. dubna 2018.

 

Ing. Pavel Smolka starosta města, politik ZM a MA21

 

Pozn. Označení činností, které představují zlepšení oproti minulému období.

 


Vytvořeno: 11. 6. 2018
Poslední aktualizace: 11. 6. 2018 12:50
Autor: Daniela Olbertová