Obsah

Hodnotící zpráva MA21

Typ: ostatní
Mezinárodní Projekt Zdravé město iniciovala, podporuje a rozvíjí OSN – Světová zdravotní organizace (WHO) od roku 1988.

V Evropě je do projektu Zdravé město aktuálně zapojeno 1300 Zdravých měst ve 30 zemích. Jedná se o velice aktivní hnutí municipalit v Evropě, které na regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN.
Česká Zdravá města reprezentuje na mezinárodní úrovni Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).

 

Místní Agenda 21 (MA21) je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni

 

Členství města v Národní síti Zdravých měst a místní Agendě 21: rok 2015

Politik ZM a MA21: Ing. Pavel Smolka, starosta města

Koordinátor ZM a MA21: Daniela Olbertová

 

Používání loga Zdravého města

V loňském roce jsme jen v omezené míře využívali celorepublikového loga NSZM. V roce 2016 předpokládáme jeho využití u všech akcí pořádaných městem, které mají dopad na zdravý, spojený a bezpečný život v našem městě.

Vytvoříme vlastní logo „Zdravé město Vítkov“ (viz plán).

 

Tiskové zprávy a propagace navenek

 • Pravidelné zasílání zpráv do regionálního tisku.
 • 1x měsíčně informace ve Vítkovském zpravodaji.
 • Nedošlo ke zveřejnění střípků a dobré praxe na webu NSZM. Koncem roku proběhlo ze strany NSZM proškolení jakým způsobem tyto akce do systému vkládat. Příspěvky úspěšných akcí začneme vkládat do systému, abychom naplnili kritéria kvality MA21.

 

Kulaté stoly

V roce 2015 uspořádalo město tři kulaté stoly na tato témata:

 • Bezpečné docházení do škol

Byla řešena především problematika přístupu (moto i pěší) k ZŠ a gymnáziu v Komenského ulici, parkování u školy, parkování rodičů při dovozu a odvozu dětí do a ze školy.

 •  Podnikání ve městě

Setkání zástupců vedení města s vybranou skupinou největších podnikatelských subjektů ve městě.

 • Bezpečnost ve městě

Pocit bezpečí ve městě, bezpečný pohyb po komunikacích.

 

Pracovní skupiny

Občané města se do práce skupin zapojují ve svém volném čase. Odměny jsou vypláceny pouze za lektorskou činnost formou DPP.

 

Senioři

 1. pomoc a spolupráce při akcích pořádaných městem (Za plotem, dílny),
 2. nápady a podněty pro zkvalitnění života seniorů ve městě (cvičení seniorů),
 3. řešení problematiky spojené se stárnutím populace,
 4. spolupráce se skupinami komunitního plánování v oblasti sociálních služeb a péče,
 5. aktivní zapojení této skupiny do plánování města a řešení problémů ve městě (kulaté stoly apod.).

 

Školství

Společná propagace města. V roce 2015 proběhla ve školách výtvarná soutěž, jejímž výstupem bude v letošním roce vydání pexesa.

 

Aktivity + mezinárodní aktivity

Aktivity „Zdravého města“ byly zapracovány do plánu akcí pořádaných městem Vítkov.

Veškeré plánované akce byly oddělením kultury uspořádány.

Plánována mezinárodní aktivita „Jak se žije ženám uprostřed Evropy“ byla realizována.

 

Vzdělávání koordinátora

Letní škola NSZM – certifikát „Medializace a PR“.   

Podzimní škola NSZM – certifikát „Tvorba a řízení projektů“.

 


Vytvořeno: 11. 6. 2018
Poslední aktualizace: 11. 6. 2018 10:30
Autor: Daniela Olbertová