Obsah

Hodnotící zpráva MA21

Typ: Zdravé město
Mezinárodní Projekt Zdravé město iniciovala, podporuje a rozvíjí OSN – Světová zdravotní organizace (WHO) od roku 1988.

V Evropě je do projektu Zdravé město aktuálně zapojeno 1300 Zdravých měst ve 30 zemích. Jedná se o velice aktivní hnutí municipalit v Evropě, které na regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN.
Česká Zdravá města reprezentuje na mezinárodní úrovni Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).

 

Místní Agenda 21 (MA21) je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.

 

Všeobecné informace

Členství města v Národní síti Zdravých měst a místní Agendě 21: rok 2015

Politik ZM a MA21: Ing. Pavel Smolka, starosta města

Koordinátor ZM a MA21: Daniela Olbertová

Přiznána kategorie na rok 2019: Z – zájemci (bez formálních struktur či procesů)

 

Kategorie

Během roku 2017 se nám podařilo naplnit kritéria pro zařazení města do kategorie D.

V loňském roce se nám podařilo tuto kategorii obhájit a sestoupili jsme zpět do kategorie Z (zájemci).  

Slabými místy bylo především:

 • Nízké zapojení veřejnosti do komunitního plánování.

 • Absence „Strategického plánu města“ a dalších plánovacích dokumentů.

 • Lepší informovanost o aktivitách v rámci MA21.

 • Uplatnění participativního rozpočtu (Participativní rozpočtování, tedy zapojení obyvatel města do rozhodnutí o využití části rozpočtu na realizaci konkrétních projektů, se stalo v posledních letech v Česku velmi oblíbeným nástrojem měst k realizací projektů vybraných veřejností. V řadě měst či městských částech jsou na tyto účely vynakládány značné finanční prostředky. Pro Zdravá města a MA21 však je důležitým kritériem, aby celoroční systematická spolupráce radnice s veřejností nebyla zaměněna za líbivý jednorázový příslib finanční podpory pro atraktivní projekty).

 

Závěr:

Naplnit podmínky min. kategorie B.

V prosinci 2018 byly schváleny pracovní skupinou pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj nové Zásady MA21, která jsou zapracována do plánu zlepšování na rok 2019.

Budeme usilovat také o naplnění podmínek pro zařazení do soutěže o Ceny ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

 

Používání loga Zdravého města a loga Zdravého města Vítkova

V roce 2017 jsme využívali celorepublikového loga NSZM na všech osvětových a vzdělávacích akcích vedoucích k naplňování cílů udržitelného rozvoje i rozvoje samotného města.

Využíváme také logo Zdravého města Vítkova u aktivit, u kterých chceme zdůraznit především naší vlastní aktivitu, zapojování občanů do veřejného života a spolupráci s veřejností při vytváření dobrých životních podmínek ve městě.

ZM   ZM

 

Logo našeho Zdravého města symbolizuje čistou přírodu, hluboké lesy i rozlehlé pastviny.

Spojení země, která nás živí a se kterou jsme pevně spojeni kořeny.

Oblohu, která přináší do našich řek a potoků životadárnou vodu a napájí naše kořeny.

Slunce, které nám dodává teplo a energii.

Krajinu drsnou, ale krásnou a ryzí – stejnou, jakou jsou lidé, kteří zde žijí.

 

 

Tiskové zprávy, propagace navenek, příklady „Dobré praxe“

K informování veřejnosti, ke komunikaci s občany, zviditelnění města a jeho života používáme těchto cest:

 • Zasílání tiskových zpráv do regionálního tisku.

 • Pravidelné informace ve Vítkovském zpravodaji.

 • Městský rozhlas.

 • Mobilní rozhlas.

 • Webové stránky města.

 • Facebook města.

 • Plakáty, pozvánky.

 

Závěr: Město pořádá pro své občany aktivity, realizuje investiční akce, opravy a neustále zlepšuje podmínky ve městě, které by si zasloužily větší propagaci nejen v samotném městě, ale také v rámci regionu. Bylo by vhodné zvážit přijetí pracovníka, který by se touto problematikou zabýval a zpracovával z podkladů zaměstnanců úřadu a své vlastní přítomnosti na jednáních a akcích tiskové zprávy, foto a video dokumentaci. Spolupracoval by i s dalšími médií – rozhlas, televize apod. Zveřejňoval výstupy na internetu a dalších médiích.

Předával zkušenosti „Dobré praxe“.

 

Fórum Zdravého města

V roce 2018 proběhlo již třetí Fórum Zdravého města.

Termín: 11. 4. 2018

Místo: Kulturní dům Vítkov

Počet účastníků: 50

Výstupy byly projednány zastupitelstvem města a byly zveřejněny prostřednictví Vítkovského zpravodaje a webových stránek.

 

Závěr: Pro zapracování podnětů občanů, které mají dlouhodobější charakter, chybí zpracovaný Strategický plán města. Doporučuji vytvořit pracovní skupinu, která by plán zpracovala. Pomohlo by to zastupitelstvu města i při získávání dotací a plánování vlastního rozpočtu.

Úkoly byly postupně plněny, část přechází do roku 2019.

Starosta města s výsledky seznámí občany na dubnovém Fóru Zdravého města.

 

Kulaté stoly

V roce 2018 uspořádalo město 2 kulaté stoly na téma přípravy Koncepce přípravy města na stárnutí populace.

Připomínky byly zapracovány do koncepce.

 

Závěr: Posílit více komunikaci s občany při přípravě projektů. Jedná se především o občanskou vybavenost, bezpečnost ve městě, volnočasové aktivity, ekologii apod.

Kulaté stoly jsou ideální příležitostí pro členy zastupitelstva města, aby se k projednávané problematice vyjádřili, vysvětlili a zdůvodnili občanům své záměry. Tato jednání nejsou tak formální jako například jednání samotného zastupitelstva města. Jsou k občanům vstřícnější.

 

Školní fórum

2017 – proběhlo první školní fórum ve městě.

2018 – neproběhlo školní fórum. Dle informace ředitele školy, školní fóra budou pořádána 1x za dva roky.

 

Závěr: Pokračovat v pořádání školních fór i v dalších letech a zapojit mladé lidí do plánování ve městě.

Ponechat na městském veřejném fóru „stůl mladých“.

 

Kampaně

Název plánované kampaně

Proběhla

Stručné zhodnocení

 

Ukliďme Česko

(7. 4. 2018)

ano

Mimo samotný Vítkov si akci organizují také osadní výbory (Podhradí, Prostřední Dvůr, Lhotka, Zálužné).

Svoz sesbíraného odpadu zajišťuje město prostřednictvím TS.  

Evropský týden udržitelného rozvoje

(30. 5. – 5. 6. 2018)

ano

Stopy pro zdravou planetu – přednáška.

Plné ruce práce – výstava (pracovní a životní podmínky pěstitelů kávy).

Čistá doprava – předvedení elektromobilu v rámci Dne města.

Ekologický stánek – třídění odpadu – program pro děti + sběr plastů přímo na Dni města.

Troška mlíčka do hrníčka – ekologické zemědělství, ochrany krajiny.

Kola pro Afriku – pomoc zemím třetího světa.

Čtverce pro Afriku – pomoc zemím třetího světa.

Den komunálních služeb – čistota ve městě, ekologie.

Evropský týden mobility

(21. – 22. 9.)

ano

Pěšky na úřad.

Cvičíme na cestě – Hýbánky s Týnou a Zdeňkem (pro děti).

Umění na cestě – Heidi dětem, Generace 75, hudební dílna SPS Komenský.

Za plotem

 

Ostatní aktivity podporující zdravý životní styl obyvatel města

 • Provozování a financování činnosti Klubu důchodců.

 • Projekt pro seniory 60+ (bezpečnost seniorů).

 • Projekt Vystoupej na svůj vrchol (kondiční vycházky, kondiční cvičení, výstup na Lysou horu a Praděd).

 • Dokončení projektu cyklostezky Vítkov – Prostřední Dvůr.

 • Vytipování nových tras (cyklo).

 • Parky v pohybu – cvičení v parku a využití posilovacích strojů ve sportovním areálu.

 • Cvičení s kočárky – park.

 • Za plotem – péče o zeleň a rozvíjení estetického vnímání města samotnými občany.

 • Sbírka „Světluška“ – dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, ke kterému se město každoročně připojuje.

 • Vytvoření koncepce přípravy na stárnutí populace ve Vítkově.

 

Závěr: Pokračovat i nadále v pořádání kampaní, osvětových a vzdělávacích akcí.

Obecně jsou tyto aktivity veřejnosti velmi dobře přijímány a prohlubují zájem občanů o vytváření podmínek pro spokojený život.

Nenásilnou a poutavou formou seznamují veřejnost s naplňováním cílů udržitelného rozvoje. Občané se v praxi seznámí s tím, jak sami mohou ovlivňovat kvalitu nejen vlastního života, ale také zachování čisté a zdravé planety pro další generace.

Zapojit do kampaní ve větší míře podnikatelský sektor.

 

Odpadové hospodářství

 1. Třídění odpadu ve městě

Nesplnili jsme úkol, který jsme si dali – uspořádat kulatý stůl na téma třídění odpadů. Tato debata by mohla přinést zastupitelům nové podněty na řešení situace třídění a likvidace odpadů ve městě.

Závěr: Uskutečnit veřejné projednání s občany v roce 2019.

 

 1. Využití skládky, sběrného dvora a kompostárny

 

Závěr: Občané jsou pravidelně informováni o možnostech využití těchto zařízení ve městě (web TS Vítkov, Vítkovský zpravodaj, web města, městský a mobilní rozhlas).

Motivovat občany k třídění odpadů.

 

Globální odpovědnost

Vzhledem k tomu, že město nemá historicky příliš zkušeností v naplňování tohoto cíle, podařilo se nám úspěšně v loňském roce několik aktivit zrealizovat.

 • Připojení se k celorepublikovému happeningu „Výstava na stromech“ (2017 – pěstování banánů, 2018 – pěstování kávy).

 • Humanitární pomoc – na podzim jsme odeslali do Afriky pletené čtverce určené na výrobu dek pro nemocné děti, které upletli dobrovolníci z Vítkovska https://upletctverec.wordpress.com/.

 • Humanitární pomoc – připojili jsme se k celorepublikovému projektu Kola pro Afriku http://www.kolaproafriku.cz/.

Naopak se nepodařilo prosadit výpočet uhlíkové stopy pro úřad nebo město, abychom správně mohli nastavit hospodaření s energiemi a materiálem, používání dopravních prostředků a dalších opatření vedoucích k omezení dalšího zatěžování životního prostředí.

 

Nezavedli jsme také nákup fair tradových potravin určených pro občerstvení návštěvníků úřadu.

 

Závěr: Pořádat osvětové akce a praktickou pomoc směřovat přímo do zemí, které se potýkají se špatnými ekonomickými nebo životními podmínkami.

 

Audity udržitelného rozvoje

V roce 2016 jsme zpracovali audit kultury.

V roce 2017 jsme zpracovali dva audity udržitelného rozvoje:

 • Životního prostředí

 • Sociálního prostředí

V roce 2018 jsme nezpracovali žádný nový audit.

 

Závěr: V roce 2020 provést vyhodnocení a aktualizaci již provedených auditů.

Pozn. Dle nových Zásad MA21 budou výsledky auditů od letošního předkládány zastupitelstvu města.

 

Komise pro místní Agendu 21 a aktivity Zdravého města Vítkova

Komise byla jmenována radou města 29. 8. 2017 (usn. č. 2037/55).

Předseda: Pavel Smolka, starosta města a politik Zdravého města Vítkova

Členové:

 • veřejný sektor – Michal Broža, Jana Pauschová, Ivana Prokšová, Josef Prusek, Daniela Olbertová;

 • neziskový sektor – Marie Kristková, Nikola Prusková;

 • podnikatelský sektor – Vítězslav Tomeš.

Stálý host: Šárka Petrtýlová, tajemnice MěÚ Vítkov

 

Vzdělávání

Úředníci a členové zastupitelstva města

 • Udržitelný rozvoj, místní Agenda 21

 • Uhlíková a ekologická stopa

Koordinátor

 • Základy programů Zdravé město a MA21, komunikace s veřejností

 • Zvládání obtížných situací při komunikaci, Metodická diskuse

 • Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO (zlatý certifikát)

 

Zastupitelstvo města Vítkova 20. 2. 2019, č. usn.169/2/4

 

 


Vytvořeno: 4. 3. 2019
Poslední aktualizace: 4. 3. 2019 08:28
Autor: Jan Dušek