Obsah

Návštěvní řád kina Panorama ve Vítkově

 

Adresa kina: Komenského 139, 749 01 Vítkov

Telefon: +420 603 261 068 (půl hodiny před začátkem představení)

Provozovatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870

Telefon: 603 261 068

 

 

 1. Účel a využití kina

Kino Panorama Vítkov je veřejnou kulturní institucí. Prostory kina slouží především k promítání filmových představení, pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.

 

Kapacita kinosálu je 226 míst, z toho:

 • přízemí

113 (2 místa pro vozíčkáře)

 • balkón

94

 • lóže

19

Kapacita může být z bezpečnostních důvodu snižována personálem kina.

 

 1. Rezervace, předprodej a prodej vstupenek

 

 • Rezervaci vstupenek lze provést:

  • On-line cestou přes webové stránky kina (www.vitkov.info). - pozn: po zavedení online rezervačního systému

  • Osobně nebo telefonicky v Informačním centru Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, tel. 556 312 255. - z personálních důvodů nelze dočasně provádět rezervaci vstupenek, pouze jejich nákup osobně v informačním centru nebo v pokladně kina (30 minut před začátkem představení).

 

 • Předprodej a prodej vstupenek:

  • On-line cestou přes webové stránky kina (www.vitkov.info). - pozn: po zavedení online rezervačního systému

  • Osobně v Informačním centru Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

  • Osobně půl hodiny před začátkem představení v kině.

 • V případě zrušení filmového představení z důvodu nedodání filmové kopie nebo z důvodu nepředvídatelné události (předčasné ukončení z technických důvodů, výpadek elektrického proudu, živelná událost apod.) bude vstupné vráceno prostřednictvím pokladny v kině nebo nejpozději do tří pracovních dnů prostřednictvím Informačního centra ve Vítkově. Při uplatnění tohoto nároku je potřeba předložit platnou nepoškozenou vstupenku.

 • Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do jedné poloviny své celkové délky filmu. 

 • Zakoupením vstupenky a vstupem s platnou vstupenkou na představení vyjadřuje návštěvník kina svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

 

 

 1. Cena vstupného

Cena vstupného je stanovena pro každé představení individuálně.

Vstupné je vč. DPH a poplatku SFK. Cena je za 1 ks vstupenky.

Sazba poplatku z kinematografického představení činí 1 %.

Částka je odváděna Státnímu fondu kinematografie.

Sleva pro držitele ZTP činí 50 % a pro ZTP/P  100 % ze vstupného, doprovod hradí cenu vstupného v plné výši.

 

 1. Omezení přístupnosti

 

Každý návštěvník kina je povinen u filmových projekcí přístupných od určité věkové skupiny (15 a 18 let) prokázat na základě výzvy pořadatele svůj věk. Nevyhovění této výzvě, opravňuje pořadatele, odmítnout kontrolované osobě vstup na projekci.1)

Věk se dokládá průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

U filmů označených „nevhodné pro děti do 12 let“ je za dodržení věkové hranice zodpovědný zákonný zástupce dítěte.

 

 1. Pokyny pro návštěvníky a další uživatele kina

 

 • Vstup do veřejných prostor kina je možný až po zakoupení platné vstupenky.

 • V celém objektu kina platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a používání pyrotechnických efektů.

 • Do objektu kina nebudou vpuštěny osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 • Po celou dobu filmové nebo jiné umělecké produkce platí zákaz používání mobilních telefonů a jiných zařízení omezujících ostatní diváky zvukem nebo světlem.

 • Zákaz obsazování jiného sedadla, než na které má návštěvník zakoupenou platnou vstupenku a obsazování sedadla více než jedním divákem.

 • Zákaz vystupovat na sedadla a na přídavné židle a nahýbat se přes zábradlí balkonu a lóží.

 • Zákaz rušení představení nevhodným chováním, hlasitým hovorem a dalšími projevy, které jsou v rozporu se zásadami společenského chování.

 • Nedovoluje se vstupovat na pódium, pokud tato činnost není řízenou součástí vystoupení.

 • Zákaz vstupu se zvířaty.

 • Zákaz fotografování a pořizování záznamů filmových představení.

 • Počínat si v objektu kina tak, aby nemohlo dojít k poškození majetku nebo ke vzniku úrazu kohokoliv z účastněných návštěvníků.

 

V případě porušení kterékoli povinnosti, ať už plynoucí z tohoto řádu nebo z jiného závazného předpisu, může být návštěvník vykázán bez nároku na vrácení vstupného.

 

 1. Bezpečnost návštěvníků

 

 • V případě pozdního příchodu může obsluha kina návštěvníka usadit na náhradní místo, aby nebyli ostatní návštěvníci rušeni.

 • Návštěvníci opouštějí z důvodů bezpečnosti sedadla, až když se rozsvítí světla v hledišti.

 • V případě mimořádného přerušení představení, je nutné objekt kina opouštět v klidu a spořádaně tak, aby nebyla zavdána příčina vzniku paniky a následných poranění.  

 • V případě evakuace objektu kina je každá osoba pobývající v tuto chvíli v objektu povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny pověřených osob řídit evakuaci.

 • Provozovatel neodpovídá za škody na věcech odložených mimo prostor k tomu určených.

 • V kině není zajištěn pedagogický dohled. Za děti zodpovídají během a po celou dobu pobytu v prostorách kina a po dobu představení rodiče nebo osoby, které dítě do kina přivedly.

 • Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků školní (výchovný) dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina přivedl.

 • Všichni návštěvníci kina jsou povinni bezpodmínečně dodržovat pokyny pořadatelů a řídit se jimi. Pořadatelé jsou označeni jednotnými vizitkami nošenými na viditelném místě opatřenými textem „Město Vítkov – Kino Panorama – Pořadatel“ a přiděleným číslem.

 • V případě způsobené škody nebo v případě porušení dobrých mravů bude postupováno dle platné legislativy.

 

 1. Ostatní
 • Při 3D digitální projekci obdrží každý návštěvník speciální brýle a je povinen dodržovat tato pravidla:

 • Brýle nikdy neskládat – může dojít k jejich poničení.

 • V žádném případě nečistit čočky brýlí či se čoček dotýkat.

 • V případě nečistoty na brýlích nebo jiné závady, obrátit se výlučně na obsluhu kina.

 • Při odchodu ze sálu vrátit brýle uvaděči/uvaděčce.

 • V případě poškození brýlí může být městem Vítkov vymáhána vzniklá škoda.

 • Město Vítkov jako provozovatel kina Panorama Vítkov nepřebírá jakoukoli odpovědnost za případné zdravotní problémy velmi citlivých jedinců při návštěvě 3D projekce (bolest hlavy, nevolnost, únava očí apod.).

 • Padělaní vstupenky je trestné.

 • Provozovatel kina si vyhrazuje právo nevpustit do kina děti do 3 let a to ani s doprovodem rodičů.

 

Návštěvní řád kina Panorama ve Vítkově byl schválen usnesením Rady města Vítkova číslo 68/3 dne 11. prosince 2018 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ruší Návštěvní řád kina Panorama ve Vítkově č. 7/2011.

 

Ve Vítkově dne 14. 12. 2018

 

Ing. Pavel Smolka

starosta města

1) § 5, odst. 5, zákon č. 496/2012 Sb.